Schimbarea din funcție – 1984 – alocuțiune Gheorghe Bălan

NOTA: In 1984, când fiul sau a fugit din tara, ca represalii ale regimului politic, Călin Mihăileanu a fost scos din functie si a ramas doar secretar stiintific.

Stimate tovarășe Călin Mihăileanu,

Cu profunde sentimente de respect, dragoste și deosebită prețuire, în numele membrilor Comitetului de partid, al Consiliului Științific și al meu personal, în asentimentul tuturor oamenilor muncii, am plăcuta misiune să vă adresez astăzi cuvintele care urmează, prilejuite de transmiterea cu demnitate și încredere în viitor, a conducerii executive ale destinelor institutului la a cărei temelie ați pus unul din pilonii cei mai importanți.

Membrii mai vechi și mai noi ai colectivului de cercetători și tehnologi, de muncitori, maiștri și tehnicieni din institut, cunosc deja că de la prima zi de activitate, în urmă cu aproape 40 de ani și până astăzi ați trăit, ați muncit, v-ați format ca specialist și v-ați dezvoltat ca om de știință pe coordonatele și în slujba energeticii românești.

În ultimii 17 ani v-ați legat destinul personal de acela al institutului pe care l-ați ctitorit cu pasiune și încredere în colectivul de specialiști pe care cu migală și grijă părintească l-ați strâns într-o mare și unită familie. În acești ani ați trăit, identificându-vă viața de bucuriile împlinirilor oamenilor muncii din institut și suportând cu bărbăție unele neîmpliniri în dezvoltarea acestei primordiale ramuri ale economiei noastre naționale – energetica -, îndârjindu-vă, de fiecare dată, pentru ca, în deplină unitate de gândire, efort și efervescență creatoare cu toate colectivele de muncă ale institutului să găsiți soluțiile și căile spre mai bine și modern, creând o revoluție în gândire și mutând-o în viața concretă a unităților de exploatare pentru producerea, distribuirea și, dincolo de acestea, în utilizarea celei mai răspândite forme de energie – energie electrică, din econimia României socialiste.

La acest ceas de bilanț, simt organic nevoia să rememorez succint filmul îndelungatei dumneavoastră activități, într-o bogată paletă de preocupări, cu care v-ați făcut și vă faceți permanent prezentă trecerea prin ani.

După absolvirea școlii politehnice din București și un stagiu de practică la Concordia – Electronica Câmpina, ați trecut la Întreprinderea Regională de Electricitate București. Vocația de om de știință și minunat pedagog v-a împins către munca de dascăl la catedra de electronică din Institutul Politehnic din București. Chemarea către clocotitoarea activitate a muncii creatoare este însă mai puternică și de accea vă reîntâlnim, la scurt timp, în cadrul Ministerului Energiei Electrice sau în unitățile acestuia, având când munci de răspundere, când de execuție, rămânând în toate același optimist și încrezător în potențele creatoare ale națiunii noastre, în această epocă de generalizat având creator.

Vă numărați printre membrii fondatori ai Întreprinderii pentru Raționalizarea și Modernizarea Echipamentelor Energetice, prim germen de cercetare și inginerie tehnologică în cadrul sectorului energetic al economiei românești.

Tot Dvs. sunteți cel care ați pus prima cărămidă la fondarea primului institut departamental de cerecetări energetice, în septembrie 1967, pentru ca în anul 1973 să vă regăsiți printre fondatorii primului institut de tip integrat din România, în care activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică să-și găsească o imediată și nemijlocită împlinire într-un sector puternic de producție industrială.

Și, dacă astăzi Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice este o unitate care se impune din ce în ce mai mult în viața sistemului energetic, este și meritul incontestabil al Dumneavoastră, care ați reușit, prin spiritul profund democratic care vă este propriu, să strângeți în juru-vă o echipă unită și la bine și la rău. Pentru că, o conducere colectivă, jalonată de generoasele principii de democrație statornicite de partidul nostru comunist, nu poate obține rezultatele pozitive decât atunci când ea însăși se constituie într-o echipă unită, în care se admite orice poziție divergentă din partea membrilor săi până la fixarea ideii comune, moment de la care trebuie să se acționeze la unison. Și, acest lucru l-ați reușit cu tact, înțelegere, delicatețe și hotărâre.

Dar, a vorbi despre activitatea Dumneavoastră este aproape un nonsens. Și aceasta deoarece activitatea Dumneavoastră zilnică a resimțit-o fiecare dintre noi, în bunul mers al Institutului, în atmosfera creată în fiecare colectiv de muncă, în tot ceea ce reprezintă ICEMENERG-ul ca firmă: adică un institut de înaltă ținută și consolidat prestigiu ingineresc, tehnic și productiv. Aceste adevăruri există și ele nu călăresc pe aer, ci sunt înscrise în acte oficiale care vor înfrunta timpul. Fiindcă, fără îndoială, Dumneavoastră ați fost și sunteți unul dintre acei romantici revoluționari care, prin tot ceea ce fac, împing timpul înainte! Ați evitat mereu timpii morți, dovedind competență și clarviziune, acoperind o gamă foarte largă de sarcini, atât în domeniul cercetării științifice, cât și în domeniul conducerii și în planul activităților obștești și politico-ideologice. Pregătirea profesională v-a permis să abordați, cu curaj, problematica exploatării unităților din sistemul energetic, cu precădere aspectele de modernizare a centralelor electrice din sistem. Ați activat și continuați să activați în organisme internaționale în care, prin lucrările și contribuțiile aduse, reprezentați cu cinste știința românească.

Sistemul Dumneavoastră de informare, deosebit de eficient, v-a permis să vă ridicați continuu nivelul de cunoștințe tehnice și științifice, fiind în același timp un model pentru generațiile tinere de cercetători din institut. Implicat în întreaga problematică a institutului, ați îmbinat cu pricepere aspectele cercetării științifice cu nevoile, cerințele și rezultatele concrete ale producției, atât în ceea ce privește planul propriu al Institutului, cât și în ceea ce privește funcționarea sigură și eficace a unităților din sistemul energetic național. Ați dovedit un stil de muncă democratic și combativ atât în interiorul institutului, cât și la nivelul organismelor din care faceți sau ați făcut parte (Consiliul de conducere al MEE, Biroul executiv al CNST, Consiliul de conducere a dezvoltării bazei energetice și funcționarea sistemului energetic național, Comisia permanentă pentru avizarea și controlul consumurilor de combustibil, energie electrică și termică ș.a.).

V-ați preocupat de grija față de om și nevoile sale, căutând să rezolvați problemele în consensul raportului dintre interesele fiecăruia cu cele ale întregului colectiv. Ați știut să folosiți în mod creator arma criticii și autocriticii. Expresie a însușirilor Dumneavoastră democratice, ați supus întotdeauna analizei colective deciziile și măsurile mai importante care urmau să fie adoptate, dând viață astfel din plin principiul muncii și conducerii colective. Acest mod de lucru v-a conferit respectul colaboratorilor, stima tuturor oamenilor muncii din institut, precum și prestigiul în fața beneficiarilor și colaboratorilor externi. Pe plan politic și obștesc ați acționat cu responsabilitate și maturitate politică. Ați avut o prezență activă în cadrul organizației de bază de partid, aducându-vă aportul în mod deosebit la desfășurarea unei vieți de partid pătrunsă de responsabilitatea acțiunilor întreprinse. Ați reperezentat cu cinste FDUS, făcând parte și din delegația Consiliului Național care a vizitat în 1983 R.P.Chineză. De fapt, ca o recunoaștere a capacității Dumneavoastră de om politic, implicat în problemele generale de dezvoltare a patriei, ați fost ales între Congresele al 11-lea și al 12-lea ale Partidului Comunist Român membru supleant al CC al PCR, acționând cu toată convingerea pentru traducerea în viața organizației de partid din institut a hotărârilor de partid și de stat, antrenând colectivele de oameni ai muncii în rezolvarea operativă a problemelor stringente ridicate de funcționarea continuă, sigură și economică a Sistemului Energetic Națonal. În calitate de redactor șef al revistei Energetica, v-ați preocupat de permanenta ridicare a ținutei științifice a acesteia și de creșterea prestigiului ei în rândul specialiștilor din domeniul energetic și nu numai, din țară și din străinătate.

E greu doar să enumeri aria largă și complexă în care ați fost implicat prin întreaga Dumneavoastră activitate. Și nu cred că vreun statistician ar fi în stare să măsoare cantitatea de energie cheltuită până acum – fiindcă resurse mai aveți suficiente – în realizarea exemplară a sarcinilor și atribuțiilor cu care ați fost și sunteți învestit.

De aceea, stimate Tovarășe Călin Mihăileanu, ne produce o reală și sinceră plăcere a vă aduce un gând de recunoștință și prețuire Dumneavoastră, unul din oamenii din institut, alături de care am petrecut sau petrecem o bună parte din viața noastră. Și nu o parte oarecare, ci însăși partea care ne asigură existența.

Aceasta pentru că în sistemul de valori pe care ni-l propune secolul XX, omul se împarte, așa cum spunea cineva, în om scris cu o mic și om scris cu majusculă. Oamenii care există pur și simplu în societate, fiindcă așa le-a hărăzit natura, să fie martorii întâmplărilor contemporane și oameni care prin întreaga lor activitate teoretică și practică se dăruiesc trup și suflet idealurilor mărețe ale progresului civilizației umane, oameni în rândul cărora vă numărați și dumneavoastră!

În încheiere, țin să remarc, încă o dată, ce practica a dovedit, că doar conducerea colectivă, numai strânsa unitate a tuturor membrilor colectivului de conducere, duce la rezultatele scontate, la realizarea în condiții sporite de calitate și cu eficiență maximă a complexelor sarcini pe care viața le pune în fața noastră.

Exprim convingerea Comitetului de partid, a Consiliului Științific, în concordanță cu voința întregului colectiv de oameni ai muncii din institut, că veți munci, în continuare, cu dăruire, cu seriozitate și fără a vă menaja forțele pentru a răspunde imperativelor majore ale etapei actuale de dezvoltare a economiei naționale în general, a energeticii românești în special, imperative pe care Dumneavoastră le-ați înțeles în întreaga lor profunzime și pentru care, cu o uimitoare putere de muncă, ați știut să ne mobilizați și pe noi spre a le traduce în fapte.

Vă exprim, încă o dată, cu căldură și sinceritate, urările de sănătate, fericire și viață lungă în mijlocul nostru, în sânul familiei Dumneavoastră, alături de toți cei ce vă iubesc și pe care îi iubiți.

Vă doresc să aveți veșnic privilegiul să vă bucurați de rodirea a tot ce ați sădit, să aveți puterea și optimismul de a sădi și de aici înainte, cu același patos de revoluționar romantic, pentru ca în ctitorirea României urmașilor noștri să vă statorniciți numele pe care vi-l rostim cu respect.

 

Secretar al Comitetului de partid, Președintele Consiliului Științific,

Dr. ing. Gheorghe Bălan

 

București, 09.07.1984

 

Ultima actualizare 24 iunie 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s